UHP Springless Single Stage Reducing Regulators- DRA500 (Springless) – MAKGIL - HỆ THỐNG CUNG CẤP VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP SỐ 1 VIỆT NAM
2323123
Danh mục sản phẩm

UHP Springless Single Stage Reducing Regulators- DRA500 (Springless)

Mã sản phẩm: DRA500
Nhà sản xuất: Khác
Giá liên hệ
  • Vận chuyển: Phí vận chuyển tùy thuộc vào đơn hàng

 Products Feature

UHP Springless Tied Diaphragm Low Pressure(1/4” or 1/2”) 

DRA500 시리즈는 초고순도 반도체 제조용 Gas Cabinet, 특수 가스 라인, Valve Manifold Boxes, 기타 연구실 등에 적합하도록 개발된 Springless, VCR type Pressure Reducing Regulator입니다.

★ 고유량 제품으로, 1/4" Cv=0.5, 1/2" Cv=0.5 입니다. 
★ Body는 STS 316L or 316L VAR(더블멜트) 를 사용하고 전해연마 (E.P.)처리를 해서 부식가스 사용 환경에 더욱 적합한 제품입니다. 
★ Springless 타입: 기존의 스프링 대신에 사용된 “웨이브 스프링 (드라스타 특허 #10-1191514)”은 장기 사용에서 오는 피로로 스프링자체에 발생할 수 있는 이물질 발생을 억제하므로서 초 고순도 및 세정이 요구되는 적용분야에 적합합니다. 
★ Tied-diaphragm type으로 DRA500 시리즈는 밸브 시트에 어떤 이물질 발생에도 리크를 방지하고 독성, 발화성, 고부식성 가스 등으로 인한 다이아후렘 파열을 방지함으로서 최상의 안전성을 제공합니다. 
★ 다이아후렘과 바디를 Metal to Metal 실링을 하여 리크 방지력을 높였습니다. 
★ 표면처리: E.P. 10Ra 또는 5Ra microinch (0.25 or 0.13 micrometer) 등급으로 초 정밀 처리하였습니다.
★ 입구 압력은 3600psig(250bar), 2200psig(151bar) or 600psig(42bar)이고 출구압력은 모델에 따라 5psig (0.3bar)에서 최대 150psig (10.3bar)까지 사용할 수 있습니다. 
★ 용접, 조립, 실험과 세정 등 모든 공정은 100-class와 10-class 크린룸에서 작업이 이루어집니다. 

★ DRA500 series offers high flow with Cv = 0.5 at 1/4" and Cv=0.5 at 1/2”. 
★ Inboard Leak Rate to <1 x 10-9 atm cc/sec Helium available. 
★ Body is made of 316L or VAR (double melt) Stainless Steel with Electropolish to be applicable for corrosive gases. 
★ Diaphragm: STS 316L or Hastelloy. 
★ Spring-less type: “wave spring” (DRASTAR patent #10-1191514) used for conventional spring keeps down possible particle generation by the spring itself due to fatigue from long-time use and so it is suitable for applications where ultra high purity and cleaning is needed. 
★ Metal to metal diaphragm to body sealing for high leak integrity, 
★ E.P. up to 10Ra or 5Ra microinch(0.25 or 0.13 micrometer) to prevent from particle generation. 
★ As tied-diaphragm type, DRA500 series offers supreme safety by preventing leaks notwithstanding any particle generation on the valve sheet and protecting the rupture of diaphragm from toxic, pyrophoric, or corrosive gases. 
★ Inlet pressures are 3600psig(250bar), 2200psig(151bar) or 600psig(42bar) with outlet pressures from 5psig (0.3bar) up to 150psig (10.3bar). 
★ Design proof pressure: 150% of maximum rated 
★ All works of welding, assembly, test, and cleaning are done in 100-class& 10-class clean room. 
★ Decaying Inlet Characteristic: 1.2 psig /100 psig. 

※ 사용 중 가스라인이나 외부의 미세 진동 등으로 인하여 초기 압력 셋팅 값이 미세하게 변동하는 현상을 완전히 해결한 당사 Push and Lock 조절 손잡이 (당사 특허 # 10-1370537)를 적용하여 사용하기에 더욱 편리합니다. 조절 손잡이를 누르면 (lock) 압력 셋팅 값이 변하는 것을 완전히 방지할 수 있고, 손잡이를 앞으로 당기면 (unlock) 자유롭게 원하는 압력으로 다시 셋팅 할 수 있습니다.

   Ordering Information.

DRA500-D025H-S
BASIS 
SERIES 
NUMBER
BODY 
MATERIAL
OUTLET 
PRESSURE 
RANGE
DIAPHRAGM 
MATERIAL
MAX. 
INLET 
PRESSURE
DRA500


C = 316L E.P(P.E.P) ------ 5Ra  

D = 316L VAR E.P ------- 10Ra 

E = 316L VAR E.P(P.E.P) - 5Ra 

 

 

025 = 1-25psi 
       (.1-1.7bar) 

050 = 1-50psi 
       (.1-3.5bar) 

100 = 1-100psi 
       (.1-7bar) 

130 = 1-130psi 
       (.2-9bar) 

150 = 1-150psi 
       (.2-10.3bar)

 

S = STS 316L 

H = Hastelloy-C
H = 3600psi (250bar) 

S = 2200psi (151bar) 

M = 1000psi (70bar) 

L = 600psi(42bar)
PS-4MS-G0S
SEAT 
MATERIAL
FLOW 
CAPACITY
INLET 
OUTLET 
PORTS SIZE 
                  Type "A" ± 1.0mm
GAUGE 
PORTS 
OPTIONS 
               Gauge Ports
P = PCTFE 
(600 & 1000psi) 

T = Teflon 
(600 & 1000psi) 

V = Vespel 
(2200psi or 3600psi)

S = Cv 0.5 

     1/4" Standard 

S = Cv 0.5

     3/8" Standard 

S = Cv 0.5

     1/2" Standard


4HP = 1/4" H.P.I.C 

4MS = 1/4" Male Swivel ---- 94mm 
4FS = 1/4" Female Swivel --- 94mm 
4FL = 1/4" Female Swivel -- 114mm 
4ML = 1/4" Male Swivel ---- 114mm 

8MS = 3/8" Male Swivel ---- 120mm 
8FS = 3/8" Female Swivel -- 120mm 

2MS = 1/2" Male Swivel ---- 142mm 
2FS = 1/2" Female Swivel -- 142mm 
2ML = 1/2" Male Swivel ---- 180mm 
2FL = 1/2" Female Swivel -- 180mm 

4IMF = 1/4" In Male 
          Out Female -------- 94mm 
4IFM = 1/4" In Female 
          Out Male ---------- 94mm 

2IMF = 1/2" In Male 
          Out Female -------- 142mm 
2IFM = 1/2" In Female 
          Out Male ---------- 142mm 
2IMFL = 1/2" In Male 
          Out Female -------- 000mm 
2IFML = 1/2" In Female 
          Out Male ---------- 000mm 

4TS = 1/4" Tube Stubs ---- 94mm 
8TS = 3/8" Tube Stubs ---- 120mm 
2TS = 1/2" Tube Stubs ---- 120mm 

G0S = None -------------- 0 

G1S = 1/4" H.P.I.C ------ 1 

G2S = 1/4" H.P.I.C ------ 2 

G2B = 1/4" H.P.I.C ------ 2 

M1S = 1/4" Male Swivel -- 1 

M2S = 1/4" Male Swivel -- 2 

M2B = 1/4" Male Swivel -- 2 

F1S = 1/4" Femle Swivel -- 1 

F2S = 1/4" Femle Swivel -- 2 

F2B = 1/4" Femle Swivel -- 2 

   Specification

 Ports

 DRA500-D100H-xxx-4MS-GxS   1/4"  Male 
 DRA500-D100H-xxx-4FS-GxS    1/4"  Female 
  DRA500-D100H-xxx-8MS-GxS   3/8"  Male 
  DRA500-D100H-xxx-8FS-GxS    3/8"  Female 
 DRA500-D100H-xxx-2MS-GxS   1/2"  Male 
 DRA500-D100H-xxx-2FS-GxS    1/2"  Female

 Leak Rate 
 Certification

 < 1 x 10 -9 atm cc/sec Helium, per ASTM E449                

 Body Materials

 DRA500-C100H-xxx-xxS-GxS 316L E.P(P.E.P) ------------- 5Ra 
 DRA500-D100H-xxx-xxS-GxS 316L VAR E.P --------------- 10Ra 
 DRA500-E100H-xxx-xxS-GxS 316L VAR E.P(P.E.P) --------- 5Ra

 Bonnet Material

 Nickel Plated Brass (Stainless steel 316L Optional)

 Diaphragm

 DRA500-D100S-xxx-xxS-GxS  STS 316L 
 DRA500-D100H-xxx-xxS-GxS  Hastelloy-C

 Main Valve

 DRA500-D100H-xxx-xxS-GxS  Hastelloy-C  Standard

 Valve Spring

 - 

 Valve Seat

 DRA500-D100H-xPx-xxH-GxS  PCTFE 
 DRA500-D100H-xTx-xxH-GxS  Teflon 
 DRA500-D100H-xVx-xxH-GxS  Vespel

 Inlet Pressure 
 Ranges

 DRA500-D100H-Hxx-xxS-GxS   3600psi(250bar) 
 DRA500-D100H-Sxx-xxS-GxS   2200psi(151bar) 
 DRA500-D100H-Mxx-xxS-GxS  1000psi(70bar) 
 DRA500-D100H-Lxx-xxS-GxS   600psi(42bar)

 Outlet Pressure 
 Ranges

 DRA500-D025H-xxS-xMS-GxS   25psi(1.7bar) 
 DRA500-D050H-xxS-xMS-GxS   50psi(3.4bar) 
 DRA500-D100H-xxS-xMS-GxS   100psi(7bar) 
 DRA500-D130H-xxS-xMS-GxS   130psi(9bar) 
 DRA500-D150H-xxS-xMS-GxS   150psi(10.3bar)

 Operating 
 Temperature

 PCTFE -40°C ~ +70°C (-40°F ~ +165°F) 
 Teflon PFA -40°C ~ +70°C (-40°F ~ +165°F)                                    
 Vespel -40°C ~ +175°C (-40°F ~ +350°F)                               

 Flow Capacity

 DRA500-D100H-xxxS-4MS-GxS   1/4"  Cv=0.5 
  DRA500-D100H-xxxS-8MS-GxS   3/8"  Cv=0.5                                         
 DRA500-D100H-xxxS-2MS-GxS   1/2"  Cv=0.5


     권장사항 :


각 제품들은 최고의 안전성과 쉬운 조작성을 고려하여 제작되었습니다. 그러나 가장 안전하고 효율적인 Regulator 사용을 위해서는 실제 사용 압력을 각각 모델의 사용 압력에 25% ~ 75% 이내에서 사용하면 가장 이상적인 압력을 사용할 수 있습니다, 정밀하고 원활한 동작과 제품의 수명 연장을 위해서는 모델에 따라 범위 내에서 사용하기를 적극 권장합니다.

 


[ Unit conversion program ]

unitunit conversion
atmosphereatm
barbar
mbarmbar
kg_f/cm^2kg_f/cm^2
Pound per Squire InchPSI (= lb/in^2)
dyne per square centimeterdyne/cm^2
PascalPa
Newton per square meterN/m^2
Hecto PascalhPa
Kilo PascalkPa
Mega PascalMPa
수주(水柱)밀리미터mm H_2O (= mm Aq)
수주(水柱)인치in H_2O (= in Aq)
수은주(水銀柱)밀리미터mm Hg (= Torr)
수은주(水銀柱)인치in Hg
PDF Catalogue