Lưu lượng kế DARHOR – MAKGIL - HỆ THỐNG CUNG CẤP VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP SỐ 1 VIỆT NAM